Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel e-shopu Antikvartetu na stránkách www.antikvartet.cz, Zuzana Vančurová, IČO 17996694, sídlo Mirochov 33, Chlum u Třeboně, PSČ 378 06 zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Zuzana Vančurová, IČ 17996694, sídlo Mirochov 33, Chlum u Třeboně, PSČ 378 06 (dále jen "Správce");

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: antikvartet@antikvartet.cz, 

tel.: + 420 608 207 497;

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě Antikvartetu na webu www.antikvartet.cz.

2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího a dále údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • souhlas kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím jako správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je správce povinen údaje smazat.

 • Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím (zejména dodání zboží, realizace plateb na základě smlouvy, provozování e-shopu a služby s tím související a případně marketingové služby).

Subdodavateli správce jsou:

 • Webnode AG (systém e-shopu);
 • Česká pošta, s.p., Zásilkovna (doručovací služby);
 • Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v GDPR má kupující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům dle čl.15 GDPR;

2. Na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;

3. na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;

4. Vznést námitku proti zpracování dle č. 21 GDRP;

5. Na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mail správce uvedený výše v těchto zásadách;

7. Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů. Zároveň přijal technická opatření k zabezpečení osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.antikvartet.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s těmito zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

3. Správce je oprávněný tyto Zásady kdykoliv změnit. Novou verzi Zásad je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tyto Zásady vstupují v platnost 1.4.2023